Första h1

Utvecklingsinriktning för Sundsvallsregionen

Medlemmarna i Sundsvallsregionen har tillsammans arbetat fram en Utvecklingsinriktning för Sundsvallsregionens översiktsplanering.

Här kan du läsa den: Broschyr Sundsvallsregionens utvecklingsinriktning (länk) Pdf, 8 MB.

De ställningstaganden som är kopplade till en geografisk plats kan du också se i en webbkarta, här: Sundsvallsregionen utvecklingsinriktning Länk till annan webbplats.

Om du klickar på ett objekt i kartan kan du läsa det ställningstagande som kommunerna gemensamt enats om inom just det området.

Kvinna på tåg

Nyttor

Den gemensamma inriktningen kan bidra till att vi snabbare når våra mål för utveckling av bland annat övergripande infrastruktur. Samverkan kan också gynna möjligheter för företagsetableringar, turismutveckling och hållbar utveckling ur flera olika perspektiv. Dessutom drar vi nytta av varandras olika kunskap inom översiktsplanering och medborgardialog, så att vi hittar moderna metoder och effektiva arbetssätt inom fysisk planering.

Bakgrund

Arbetet har bedrivits i workshopform, där Sundsvallsregionens styrelse och kommunernas översiktsplanerare diskuterat vad som är regionens styrkor och viktiga frågor att enas kring. Som underlag har det tagits fram fakta och gjorts analyser av olika strukturer i Sundsvallsregionen. Materialet från workshops har därefter bearbetats av en arbetsgrupp. Slutresultatet har godkänts dels av Sundsvallsregionens styrelse, dels av de sex kommunernas kommunstyrelser/planeringsutskott.

Utvecklingsinriktningen är ett planeringsunderlag inför respektive kommuns arbete med översiktsplanering. Utvecklingsinriktningen är övergripande och avgränsad till sådana frågor där kommunerna har ett gemensamt intresse. Den enskilda kommunen kan därför komplettera med beslut om utvecklingsinriktningar som rör den egna kommunen.

När en kommuns översiktsplan uppdateras kan utvecklingsinriktningen bli en del av den, i enlighet med Boverkets nya modell för översiktsplanering.

Läs mer

Läs mer om översiktsplaneringen på respektive kommuns hemsida. Planering pågår kontinuerligt, men de sex kommunerna befinner sig i olika faser när det gäller uppdatering av sina översiktsplaner.