Första h1

Motverka centraliseringen av statliga jobb

Styrelsen för Sundsvallsregionen har upplevt en mycket oroande centralisering av statliga myndigheter och bolag i Sverige under lång tid. Under torsdagen den 21 maj så träffade delar av styrelsen civilministern för ett dialogmöte.


Det finns starka skäl att försöka hitta en bättre balans i utvecklingen för att ta tillvara på utvecklingskraften i hela landet och medföljande sysselsättnings­möjligheter. Staten har kraftigt ökat antalet jobb i Stockholm under senare år, samtidigt som det sker en utarmning av service och arbetstillfällen i stora delar av landet. Inom Sundsvallsregionen har  antalet statliga jobb minskat med över
1 100 st. sedan 2006.

Myndigheternas saknar perspektiv

Staten måste ta ett bättre samlat grepp över sin egen verksamhet. Idag tas viktiga beslut oftast helt fristående av respektive myndighet med bristande perspektiv vilket sammantaget ger stora negativa följder för vårt samhälle. Det leder ofta både till ineffektivitet på grund av bristande helhetssyn och även med en utarmning av service och arbetstillfällen som följd.

Dialogmöte med civilministern

Med en uppvaktning av civilministern i frågan så vill Sundsvallsregionen både delge de egna erfarenheterna och framförallt uppmana till att staten nu tar krafttag för att förändra rådande situation.

I ett läge med alltför stark urbanisering i landet måste staten ta ett tydligt ansvar vad gäller utvecklingen av den egna verksamheten både när det gäller service till medborgarna och inte minst när det gäller skapande/bibehållande av arbetstillfällen.

Öka den statliga närvaron ute i landet!

Sten-Ove Danielsson, ordförande för Sundsvallsregionens 6 kommuner